วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

ในอดีตนั้น เมืองเชียงแสนถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญระดับเมืองหลวงสำหรับล้านนา เดิมชื่อ เวียงหิรัญนครเงินยาง พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพระเจ้าเม็งราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านน้าได้สร้างเมืองนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมดูแลหัวเมืองต่างๆในแคว้นโยนก และใช้ติดต่อกับบ้านเมืองริมแม่น้ำโขง วัดพระธาตุเจดีย์หลวงนั้น พระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นมาพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองเชียงแสน ดังนั้นวันแห่งนี้จึงมีความเก่าแก่และศักดิสิทธิ์ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนั่นเอง

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.1887 ปัจจุบันมีอายุกว่า 670 ปีแล้ว พระธาตุเจดีย์หลวงนั้นได้ชื่อมาจาก พระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังแบบล้านนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในเชียงแสน แม้จะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานแต่พระเจดีย์ก็ยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคง แสดงความเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของเชียงแสนในอดีตกาล รวมถึงศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่ยังไม่เสื่อมคลายจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีพระวิหารโบราณที่เก่าแก่พังทลายไปบ้างและเจดีย์ธาตุต่าง ๆ อีก 8 องค์ ปัจจุบันได้รับการดูแลและบูรณะอย่างดี แต่ไม่มีการเสริมแต่งให้ผิดแผกไปจากเดิม เพียงรักษาไว้ซึ่งความทรงจำและประวัติศาสตร์เก่าแก่ของชาวล้านนาไท ปัจจุบันเปิดให้เข้าเยี่ยมชมและสักการะได้อย่างอิสระ บรรยากาศร่มรื่นด้วยเงาจากต้นไม้ใหญ่รอบวัด สงบเงียบ มีบริการที่จอดรถ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 ทุกวัน นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนได้อีกด้วยเพราะอยู่ในบริเวณเดียวกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand